• 2021 yılında en çok yatırım alan yerli girişimler sırasıyla Trendyol (350 milyon dolar + 1,5 milyar dolar= 1.85 milyar dolar), Getir (128+300+555= 983…
  • 2017'de dijital bankacılık indirme oranı %1 ken 2020'nin ortalarında bu oran %25'e yükseldi.
  • Bankacılık uygulamalarının ciroları 2020'de 3.6 milyar dolara ulaştı.
  • Ortalama bir kullanıcının telefonunda…

Kaynak: CB Insights

Why valuation matters for angel investors?

Angel Effect

Angel Effect is a platform bringing the global world together by meeting entrepreneurs with value-creating investors, partners and mentors.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store